Archive for the ‘ Ürituste juhendid ’ Category


Lauamängude turniir

Written by Triino
April 5th, 2010

TOIMUB: 8. aprill

KOHT: arvutiklassid
AEG: 15.50
KES: 10. – 12. klass
 
1. Traveler IQ – 1 mängija klassist
2. Soo  - 5 mängijat
3. Euroopa MÄLUMÄNG - 1 mängija

kokku: 7 mängijat ühest klassist

Teisipäeval, 09.03 kell 17.30-18.00 saab omaloomingulisi kavu esitleda kooli võimlas
Nõuded:
1. Kavad peavad olema valmis ja harjutatud
2. Muusika peab olema CD-l
3. Esitamisele tulevad eelnevalt registreeritud osavõtvate rühmade kavad. Loobumisest teatada kirjalikult õp.Tiiu Haavikule 08.03-ks.
4. Kavad võib esitada treeningriietuses

Esitatud kavade seast valitakse välja need, mis lähevad lõppkonkursile (filmimisele).
16.03 toimub filmimine vastavalt rühmadele esitatud plaanile. Filmimise ajakava teatatakse eelnevalt. Rühmad peavad filmimisel olema esinemisriietes.
Filmitud kavad pannake ülesse kooli koduleheküljele. Lõplikud tulemused selguvad klasside hääletusel IV veerandi alguses.

Hokivõistluse juhend

Written by admin
February 21st, 2010
 • Toimumise aeg: 25. veebruar 2009 kell 16.30.
 • Toimumise koht: Lossikonna liuväli.
 • Osalejad: 10.-12. klass
 • Osalemine: Moodustada 5-liikmeline võistkond. Võistkondade ülempiiri klassi kohta pole. Lubatud on ka mitme klassi peale kokku pandud võistkonnad.
 • Varustus: Varustuse on võimalik laenutada Lossikonna uisulaenutusest.
 • Tulemused: Iga osalenud klass saab punkte klassidevahelisse arvestusse.
  Võistluse käik: Võistluse täpne käik selgub lähtuvalt võistkondade hulgast.
 • Registreerimine: Osalejatest palun teada anda hiljemalt neljapäevaks, 25. veebruariks huvijuhtidele
 • Lisainfo: Ott Aljas 11c ja Laur Vatsfeld 10c
  Küsimusi võib esitada ka kommentaarides!

KOOLI MOOD 2010

Written by admin
February 4th, 2010

SAAREMAA ÜHISGÜMNAASIUMI KOOLIMOE EELVOOR „LOOK KOOL 2010“ JUHEND

TOIMUMISE AEG JA KOHT

SÜG-i eelvoor toimub neljapäeval, 1 .aprillil kell 16.00. Maakonna moeetendus toimub laupäeval, 17. aprillil 2010 kell 16.00 Kuressaare Kultuurikeskuses.
OSALEJAD  5. – 12. klassiõpilased  Rühmitusse kuuluvate õpilaste arv on maksimaalselt seitse (silmas on peetud idee autoreid, teostajaid, modelle ja muid abilisi, kes viibiksid lavatagustes ruumides).
NÕUDED
Esitatavad tööd peavad olema autori(te) omalooming, kollektsioonis võib kasutada tööstusliku toodangu elemente (sukad, sokid, jms aksessuaarid), kuid lahenduses peab terviklikuna määrav olema disaineri originaalkavand ja looming. Vähemalt 60% peab olema ise teostatud, mitte õmblejate poolt valmistatud (vastasel juhul pole see enam kooliõpilaste konkurss).
Kollektsioon peab sisaldama minimaalselt kolm ja maksimaalselt kuus erinevat terviklikku tööd, mida demonstreeritakse ühtse kollektsioonina. Kollektsiooni eri mudeleid peab ühendama ühtne idee. Samuti peab töö olema õpilastele eakohane, jälgides üldiseid eetikanorme.
Iga kollektsiooni autori(te)l on õigus valida ise oma tööde esitlemiseks modellid, samuti võib disainer ise üles astuda modellina.
Materjalina võib kasutada kõike, mis on autori valikul vastavuses teemaga.
Õmbluskvaliteedi osas ülikõrgeid nõudmisi ei seata, küll aga peavad mudelid olema esteetiliselt korrektsed ja viimistletud.
Maakonna ürituse raames toimub NÄITUS konkursil osalevate tööde (kollektsioonide) moejoonistest. Joonised palume kujundada A1 formaadile. Kindlasti märkida kollektsiooni ja autori(te) nimed. Tööd pannakse üles konkursi ajaks näitusena. Parimat tööd auhinnatakse.
KONKURSI TEEMAD
Võistkond peab konkureerima etteantud teemade hulgast vähemalt ühel.
„Vanast uus“ (uuestisünd, taassünd, noorenemine, ilulõikus, taaskasutus)
„Fantaasiatuul“ (vaba teema)
NB!
Konkursile esitatav kollektsioon peab olema terviklik ning omavahel seotud ühtseks lavaliseks etenduseks sobiva muusika, valguse ning varem ettevalmistatud liikumisega.
Kollektsiooni esitluse pikkus 2-3 minutit. Muusika peab olema esitatud helikandjal (CD, USB mälupulk). Soovitavalt kasutada originaalplaate, sest tihtipeale kopeeritud helikandjad kvaliteetse tehnikaga tööle ei hakka.
Helikandjad peavad olema varustatud kollektsiooni nimega ja märkega, kellele tagastada .
HINDAMINE
Konkursi töid hindab žürii. Hinnatakse eelkõige ideid, loovust, stiilitunnetust, originaalseid lahendusi, materjalide kasutust ja sobivust, värvitunnetust ning kogu kollektsiooni terviklikku teostust. Oluliseks peetakse ka kollektsioonide esitlust: lavalist liikumist, muusika valikut ning kogu laval nähtava terviklikkust.
PROOVID                                                                                                                                                                        Saali proovid toimuvad 30. ja 31. märtsil vastava graafiku alusel.                        REGISTREERIMINE
SÜG-i EELVOORUKS REGISTREERIMINE 29. MÄRTSIL Triinole (ruum 105) või aadressil triino.lest@syg.edu.ee                                                                                                                                  Registreerimisel tuleb ära märkida:
1. autori(te) nimi (nimed), vanus ja kontaktandmed, klass
2. kollektsiooni NIMI ja TEEMA
3. konkursil osalejate nimekiri 

Kõnekonkursi juhend

Written by admin
January 13th, 2010

Sellel aastal toimub esmakordselt kõnekonkurss, mis on pühendatud meie koolile.

Toimumise aeg: 21. jaanuar 2009 kell 16.00.

Toimumise koht: SÜG auditoorium.

Teema:

Väga piiritletud teemat ei ole, peaasi, et sellel oleks mingisugune seos Saaremaa Ühisgümnaasiumiga. Kõne pikkus on 2-3 minutit.

Osalejad:

Igast gümnaasiumiklassist vähemalt 2 inimest (võib ka rohkem)  ning 7. – 9. Klassi õpilased  vabal soovil. Eriti soovime osalejate seas näha väitluskoolitusel osalenud õpilasi.

Tulemused:

Tulemused lähevad arvesse ka klassidevahelises võistluses.  Konkurss toimub koondarvestuses, ehk erinevaid vanuserühmi ei ole. Parimad saadetakse edasi ka maakondlikule kõnekonkursile. Põhikooli õpilaste tulemused klassidevahelisse arvestusse ei lähe.

Ürituse eesmärk:

Anda võimalus ka neile õpilastele, keda pole kõnekonkursile saadetud, kuid kes tahaksid ennast proovile panna. Ka põhikooli õpilastel on võimalus oma sõna sekka öelda.

Hinnatakse nii sisu kui ka esitust.

Registreerimine:

Osalejatest palun teada anda hiljemalt kolmapäevaks, 20. jaanuariks huvijuhtidele või Dagmar Reinumägile 12c.

Anna oma panus koolile austuse avaldamiseks ning pane ennast proovile!

JUHEND

Eesmärk:  julgustada  õpilasi koostama omaloomingulisi võimlemiskavasid ja tantsulisi liikumiskavasid  III õppeveerandil. Suunata  õpilasi kasutama oma oskusi ja teadmisi  võimlemise ja tantsu valdkonnas  omaloominguliste kavade kaudu. Arendada õpilaste  initsiatiivi ja  enesekindlust kavade loomisel.Haarata kaasa laiemat õpilaste hulka  tunnivälises liikumisharrastuses.

Osalejad: osaleda  saavad kõik õpilased, kes on moodustanud vähemalt 4-liikmelise rühma ja  soovivad  esitada nõuetele vastava omaloomingulise kava  konkursil. Väga on oodatud noormeeste rühmad.

Vanuserühmad: 5.-6.kl, 7.-9.kl, 10.-12.kl.

Üldnõuded kavale:

1. Kava ei tohi olla  esitatud varasematel kooli või maakonna üritustel

2. Kava ei tohi olla plagiaat- mistahes tantsuklubi või võimlemisklubi kava nimetamine omaloominguks

3. Kava kõik osalejad peavad sooritama  kogu kava( osaleja ei saa juurde tulla vaid mingiks konkreetseks taktiosaks)

4. Kava peab vastama  vastava stiili tehnilistele nõuetele.

Nõuded võimlemiskavale:

1. Kava pikkus 1.30-1.45

2. Kavas kasutatav vahendi tehnika peab vastama  nõuetele.

3. Kava võib olla  vabakava  või vahendiga kava.

4. Kavas on lubatud  kasutada  ka teisi vahendeid peale iluvõimlemisvahendite                (nt. vihmavari, rannapall, sahistid,linikud jne)

5. Kava esinemisriietus peab vastama võimlemises ettenähtud riietusele.

Nõuded tantsulisele liikumiskavale:

1. Kava pikkus 1.30-1.45

1. Tantsulisel liikumiskaval peab olema  teema, mis kajastub kava  pealkirjas.

2. Võib kasutada  kõiki  sportlikke tantsuliike

3. Kava ülesehitus  ja muusika peavad  olema sobilikud oma vanuseastmele

4. Tantsulises liikumiskavas kasutatud võimlemisvahendite töö peab vastama nende vahendite  tehnikale.

Töö käik:

1. Osalemine konkursil. Osalemiseks registreerumine 1. veebruariks k.a. kooli huvijuhile või õp. Tiiu Haavikule  kirjalikult vastaval  registreerimislehel, mille saab huvijuhilt või kooli kodulehelt.

2. Kavade  I konkurss toimub  09. märtsil. Selgitatakse välja II voorus osalejad.

3. II vooru osalejate kavadest tehakse videod ja  pannakse koolivaheajaks üles internetti (link kooli koduleheküljel), kus neid saavad vaadata kõik  kaasõpilased ja õpetajad.Videodele kommentaare ei anta.

4. Lõplikud võitjad selguvad  IV veerandi alguses. Kavad tulevad veelkord esitlusele kooli fuajees LCD ekraanil, toimub lõplik hindamine ja  klassidest saadakse tagasi hääletuslehed kavade paremusjärjekorraga.

Võitjate selgitamine:

Võitjad selgitatakse välja klassidest tagastatud hindamislehtede põhjal.

Selgitatakse välja paremad võimlemiskavad ja paremad  tantsulised liikumiskavad  vanusegruppide kaupa.

Antakse välja   GP parimale võimlemiskavale ja parimale tantsulisele liikumiskavale.

Parimad kavad esindavad kooli maakonna omaloominguliste kavade konkursil 10.04. Vanalinna kooli võimlas.

Heategevuspäeva juhend

Written by admin
December 11th, 2009

HEATEGEVUSPÄEV
Jõulud on aasta ilusaim aeg ning siis on kombeks head teha nendele, kes vajavad meie abi. Samas on see aeg, kus me kõik saame teineteisele head soovida. 23. detsembril tähistame kogu kooliperega heategevuspäeva. Selleks palume igal klassil mõelda, kuidas maailma paremaks muuta või meie oma igapäevast elu ilmestada.
Ootame 18. detsembriks igalt klassilt oma heategevuspäeva registreerimislehte, mis sisaldaks järgmist informatsioonI (registreerimislehe võib tuua käsikirjas ruumi 105 või saata aadressile triino.lest@syg.edu.ee):
1. klass
2. kuhu minnakse või kellele head tehakse
3. ettevõtmise eesmärk
4. ettevalmistava tegevuse kirjeldus (milliseid kokkuleppeid on vaja sõlmida, mida eelnevalt teha jne)
5. klassisisene vastutaja (klassijuhataja, õpilane, lapsevanem vm)
6. toimumise aeg
7. tegevuse kirjeldus
8. osalejate arv
Pärast tegevuse toimumist ootame igalt klassilt väikest tagasisidet. Selleks palume 11. jaanuaril klassivanemal tuua koosolekule oma ettevõtmist kajastavad fotod (kuni 10) ning lühike kirjalik kokkuvõte, kuidas läks ja kas kõik plaanitu sai tehtud.

Ilusat pühade aega soovivad
kooli õpilasesindus ja nõukoda!

Suur Jäljendusvaadend

Written by admin
November 8th, 2009

Toimumise aeg: 26. november kell 15.45

Koht: SÜG aula
Osalejad: 5.-12. klass

Ürituse juhend/iseloomustus ehk mis on suur jäljendusvaadend.
Jäljendusvaadend kujutab endast tuntud artisti(de) või muusikavideo matkimist. Osaleja peab rõhuma eelkõige näitlemisoskusele, eesmärgiga tuua žürii ja publikuni võimalikult täpne koopia originaalesitusest. Selleks valmistab iga klass ette mõnd ansamblit või lauljat matkiva laulupala. Etteaste pikkuseks on 1,5-3 minutit. Iga klass võib välja panna kuni 3 etteastet. Ürituse lõpuks selgitatakse välja parimad esinejad mõlemas klassidegrupis.

Mõned soovitused: laulude esitamist võivad saata tantsupoisid ja/või -tüdrukud. Edukaks esinemiseks on oluline esinejate välimus, püüdlikkus, rahvale meeldimine.

Soovitatav on ka artisti/ansambli suur tuntus.
Osavõtt annab punkte klassidevahelisse võistlusesse.

Registreerimine
Registreerimine toimub kuni 23. novembrini. 5.-9. klass Diana Õuna ja 10.-12. klass Triino Lesta juures.
Hindamine
Võistluse tulemusena selgitatakse välja parim matkija mõlemas vanuseastmes. Lisaks on žüriil võimalus välja anda ka eripreemiaid. Hinnatakse originaalsust, lavalist liikumist, kostüüme – kõige omavahelist kokkusobivust. Võistlust hindab žürii, mille koosseisus on nii õpilasi kui ka õpetajaid.